fbpx

L'Agenda

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Si us plau, activeu el javascript per enviar aquest formulari

Licitació obres de millores d’accessibilitat a l’urbanització Palmeres

ANUNCI

Per acord de Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de juny de 2014, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que han de regir l’adjudicació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa com a únic criteri d’adjudicació, del contracte d’obres “Millores d’accessibilitat. Consolidació estructural del ferm en trams especialment deteriorats” amb un pressupost d’execució per contracta que ascendeix a 778.055,62 € - IVA inclòs.

D’acord amb allò que regula l’article 277 del TRLMRLC 2/2003, de 28 d’abril, correspon l’exposició del Plec de Clàusules Administratives i Tècniques durant 13 dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d’Anuncis Corporatiu, tot podent-se presentar reclamacions i/o al•legacions en contra durant l’esmentat període d’exposició pública -a comptar-se des de l’endemà de les darreres de les publicacions indicades. En el supòsit que no n’hi hagin, -de reclamacions i/o al•legacions en contra- s’entendrà aprovat definitivament l’enunciat plec regulador.

Amb la prevenció operativa que no es presentin reclamacions i/o al•legacions en contra, s’obre simultàniament convocatòria pública –de licitació mitjançant procediment obert- per tal de seleccionar empresa constructora capacitada per al desenvolupament d’aquest projecte d’obra municipal – veure Annex 1.

Si dins aquest termini es produïssin reclamacions i/o al•legacions contra l’enunciat plec, es suspendrà la licitació i el termini per a la presentació de proposicions, reiniciant-se en el període que resti a partir del dia següent al de la publicació de la resolució d’aquelles.

ANNEX 1

Anunci de licitació del contracte d’obres “Millores d’accessibilitat. Consolidació estructural del ferm en trams especialment deteriorats”

1.- Entitat adjudicatària

a) Òrgan de contractació: Ple Corporatiu
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2.- Objecte del contracte

L’objecte de la contractació és l’execució material dels treballs de construcció compresos al projecte tècnic de referència amb títol “Millores d’accessibilitat. Consolidació estructural del ferm en trams especialment deteriorats”.

3.- Durada del contracte

El contracte tindrà una durada màxima de 6 mesos, a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.

4.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a)Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa, com a únic criteri d’adjudicació

5.- Pressupost base de licitació

La base de licitació és de set-cents setanta-vuit mil cinquanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims, 778.055,62 €, IVA inclòs, import que els licitadors hauran de millorar a la baixa en la seva oferta.

6.- Garanties

a) Provisional: 12.860,42.-€, el 2% del preu licitació –exclòs IVA- que respondrà del manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació del contracte.
b) Definitiva: el 5% del preu d’adjudicació –exclòs IVA.

7.- Classificació del contractista

La classificació exigida és : Grup A, subgrup 2, categoria D
Grup G, subgrup 4, categoria D

8.-Obtenció de la informació

a) Entitat: Ajuntament de Canyelles
b) Domicili: Plaça de l’Onze de Setembre, 1
c) Localitat - codi postal: Canyelles-08811 (Barcelona)
d) Telèfon: 93.897.30.11
e) Fax: 93.818.81.30

9.- Presentació de les ofertes o de les sol•licituds de participació.

a) Documentació que cal presentar: La descrita a la clàusula 8ena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
b) Lloc de presentació: Ajuntament de Canyelles
c) Termini: 13 dies hàbils, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions realitzades, tenint en compte que aquest termini restarà suspès en el cas de presentar-se al•legacions o reclamacions en contra del Plec regulador.

10.- Obertura de proposicions.

L’obertura de la documentació i proposicions es farà segons es recull a la clàusula 12ena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

11.- Despeses d’anuncis

L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la present contractació, que haurà d’abonar l’adjudicatari resultant serà d’un màxim de 2.000.-€

Canyelles, 11 de juny de 2014

Rosa Huguet i Sugranyes Alcaldessa-Presidenta